Trong năm 2017, đến tháng 06 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

69672
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:57
ngày 24/06/2017)