Trong năm 2017, đến tháng 08 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

92681
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 03:13
ngày 18/08/2017)