Trong năm 2018, đến tháng 12 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

181026
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:23
ngày 16/12/2018)