Trong năm 2017, đến tháng 12 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

158825
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 21:08
ngày 10/12/2017)