Trong năm 2021, đến tháng 06 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

97137
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:11
ngày 18/06/2021)