Trong năm 2017, đến tháng 04 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

42961
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:57
ngày 25/04/2017)