Trong năm 2017, đến tháng 10 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

125506
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:40
ngày 16/10/2017)