Trong năm 2018, đến tháng 09 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

128833
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 03:41
ngày 22/09/2018)