Trong năm 2020, đến tháng 10 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

172909
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:12
ngày 19/10/2020)