Trong năm 2018, đến tháng 05 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

64746
văn bản qua mạng
giữa 45 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:49
ngày 26/05/2018)