Trong năm 2021, đến tháng 05 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

97137
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:10
ngày 26/05/2022)