Trong năm 2021, đến tháng 10 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

97137
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:03
ngày 27/10/2021)