Trong năm 2021, đến tháng 08 tỉnh Quảng Trị đã trao đổi

97137
văn bản qua mạng
giữa 65 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:56
ngày 31/07/2021)